Goed en betaalbaar wonen
Verkiezingsprogramma

Goed en betaalbaar wonen

Huizen zijn om in te wonen en niet voor winsten. Leiden moet een stad blijven waar iedereen kan wonen. 

Ook in Leiden zijn de prijzen voor kopen en huren extreem gestegen en worden de wachtlijsten bij de corporaties langer en langer. Leiden moet een stad blijven waar iedereen kan wonen, ongeacht de dikte van je portemonnee of wie je bent: starter of gepensioneerd, huurder of eigenaar. Dat betekent dat we veel betaalbare huizen moeten bijbouwen. We vergroten het aandeel sociale woningbouw in de stad. Maar dat is niet genoeg. Huizen zijn er om in te wonen en niet om mee te speculeren. Beleggers en huisjesmelkers weren we daarom van de woningmarkt met een zelfbewoningsplicht en een opkoopverbod.

We bouwen extra huizen

Leiden mag geen stad van de rijken worden. Om te zorgen dat woningen betaalbaar blijven, moeten we de komende jaren meer dan 10.000 huizen en studentenkamers bijbouwen. De gemeente wordt leidend op het gebied van volkshuisvesting.

Onze keuzes:

Meer betaalbare huizen

We blijven inzetten op het bijbouwen van voldoende betaalbare huizen. Bij het Centraal Station en Station Lammenschans en langs de uitvalswegen Willem de Zwijgerlaan, Plesmanlaan en Churchilllaan zullen de meeste woningen worden gebouwd en hier is ook meer ruimte voor hoogbouw.

Rol voor buurgemeenten

We nemen onze verantwoordelijkheid en we houden oog voor de leefbaarheid van de stad en onze wijken. Ook onze buurgemeenten moeten meer bouwen zodat iedereen een betaalbaar huis kan vinden. We maken daar zo snel mogelijk afdwingbare afspraken over met de gemeenten om ons heen en houden ze daaraan.

Meer studentenwoningen

Er worden de komende jaren veel studentenwoningen bijgebouwd, onder andere bij Lammenschans en het BioSciencePark. We zorgen samen met DUWO, de universiteit en Leiden BioSciencePark dat er voldoende woonruimte is voor studenten.

Meer huizen voor werkende jongeren

We maken afspraken met Stichting Huisvesting Werkende Jongeren zodat er meer woningen beschikbaar komen voor werkende jongeren.

Rol voor Universiteit Leiden

We verwachten van de universiteit dat zij meer verantwoordelijkheid neemt voor voldoende fatsoenlijke studentenkamers voor de internationale studenten die zij naar Nederland haalt.

Passende huizen voor iedereen

We stellen voldoende woningen beschikbaar voor mensen die uitstromen uit de daklozenopvang of een zorginstelling. Jongeren die in een jeugdzorginstelling wonen verblijven daar vaak te lang. Dat is niet goed voor hun ontwikkeling en daarom investeren wij in huisvesting voor deze jongeren. Als het niet anders kan, kopen we als gemeente zelf ook panden op in de stad voor deze doelgroepen.

Dakloosheid voorkomen

We bestrijden dakloosheid door huisuitzettingen waar mogelijk te voorkomen.

Ombouwen leegstaande kantoorpanden

Leegstand van huizen en bedrijfspanden pakken we aan. Samen met projectontwikkelaars bouwen we langdurig leegstaande kantoorpanden om naar woningen.

Aanmoedigen innovatieve woonvormen

We moedigen alternatieve en innovatieve woonvormen aan, zoals onder andere huurkoop (zoals De Nijverheid Leiden), mengvormen van zorg en wonen (zoals Loyaal Wonen Leiden) en we ondersteunen initiatiefnemers die een wooncoöperatie willen starten.

Meer sociale huurwoningen

Voor een sociale huurwoning moet je in Leiden gemiddeld zeven jaar wachten. We zien jongeren die gedwongen bij hun ouders wonen of gezinnen die bijna hun gehele salaris moeten betalen aan veel te dure huurhuizen. Het is duidelijk dat het zo niet langer door kan gaan en daarom kiezen we voor eerlijke volkshuisvesting voor iedereen.

Onze keuzes:

Sociale huurwoningen blijven sociale huurwoningen

Op dit moment is 33 procent van alle woningen in Leiden een sociale huurwoning. Dat percentage moet omhoog, zodat Leidenaren sneller in aanmerking komen voor een woning. We maken een einde aan de praktijk waarbij ontwikkelaars na twintig jaar de sociale huurwoningen alsnog in de vrije sector mogen brengen.

40% sociale huur, 40% middeldure huur en 20% vrije sector

Van alle nieuwbouwwoningen wordt veertig procent sociale huur, veertig procent middeldure huur- en koopwoningen en twintig procent vrije sector.

Corporaties aan zet

Wij willen dat sociale huurwoningen vooral door woningbouwcorporaties worden gebouwd in plaats van particuliere ondernemers. We maken afdwingbare afspraken met de corporaties over renovaties en verduurzaming.

Huurteams

De gemeentelijke huurteams zetten we voort. Ze gaan zichtbaar in de wijken aan de slag om mensen te wijzen op hun huurrechten.

Aanpakken speculanten en huisjesmelkers

Meer dan een kwart van de Leidse woningen die in 2020 zijn verkocht, is opgekocht door beleggers. Woningen zijn niet bedoeld om mee te speculeren en daarom maken we hier een einde aan. Studenten beschermen we tegen malafide verhuurders.

Onze keuzes:

Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

Beleggers kopen massaal betaalbare woningen op om ze vervolgens tegen hoge prijzen te verhuren. We voeren daarom een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming in om dat onmogelijk te maken. Dit doen we ook voor bestaande bouw.

Regels voor vakantieverhuur

We verbieden het volledig onttrekken van woningen voor vakantieverhuur. Een woning mag maximaal dertig dagen per jaar verhuurd worden aan toeristen en er komt een belasting voor toeristen die via deze vakantieverhuur in onze stad overnachten.

Regels voor verkamering

Om de balans in de wijken te waarborgen, worden de regels tegen verkamering aangescherpt. Het quotum wordt verlaagd en strenger berekend, de uitzondering voor hele winkelstraten in de binnenstad vervalt en kwetsbare wijken, zoals Transvaal, komen er geen nieuwe kamers bij. Boven winkels en horeca blijven we verkamering toestaan.

Geen verhuurdersvergunning voor slechte verhuurders en makelaars

Malafide verhuurders en makelaars weren we uit de stad doordat we hen uitsluiten van een verhuurdersvergunning.

Diverse en leefbare wijken

Leiden is een diverse stad en dat willen we zo houden. Een huis is niet alleen een stapel stenen, het is ook een plek in je eigen wijk waar je je thuis voelt. We zorgen dat iedereen veilig over straat kan.

Onze keuzes:

Leefbare buurten

Nieuwbouw mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van zowel de huidige als toekomstige bewoners. We blijven zoeken naar draagvlak en leggen vast aan welke eisen projecten moeten voldoen op het gebied van leefbaarheid, maatschappelijke voorzieningen, groen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. We laten projectontwikkelaars meebetalen aan deze eisen.

Uitbreiden stedelijke jeugdaanpak

We blijven inzetten op de stedelijke jeugdaanpak, waarmee we jeugdcriminaliteit en overlast in onze wijken tegengaan en jongeren die dreigen af te glijden, perspectief bieden. We breiden dit verder uit naar, onder andere, de Stevenshof.

Wijkagenten zijn de oren en ogen in de wijk

Onze wijkagenten zijn de oren en de ogen in de wijk. We zorgen dat zij beter benaderbaar en bereikbaar zijn en maken het laagdrempeliger voor mensen om aangifte te doen.

Aanpakken ondermijning

Er vindt steeds meer vermenging plaats van de normale maatschappij en georganiseerde criminaliteit. We blijven investeren in de aanpak van deze zogenaamde ondermijning.

Studenten in verbinding met de wijk en stad

We helpen studentenverenigingen en studentenhuizen om de verbinding met hun wijk en de stad verder te versterken.

Passend wonen voor ouderen of mensen met een beperking

Ouderen of mensen met een beperking moeten in Leiden kunnen blijven wonen. Dat vraagt soms wel om betere doorstroming of aanpassingen in woningen. De gemeente moet daar meer regie op voeren. Dat kan onder meer door woningen te labelen op geschiktheid voor verschillende doelgroepen en de inzet van doorstromingsmakelaars.

Passend wonen voor ouderen met kleine beurs

Ouderen die bereid zijn te verhuizen van een sociale huurwoning naar een kleinere woning, krijgen van de gemeente een verhuisvergoeding. Met de woningbouwcorporaties maken wij afspraken dat die huurders hun oude huur mee mogen nemen naar de kleinere woning.

Rolstoeltoegankelijke huizen

Mensen die slecht ter been zijn, krijgen voorrang op rolstoeltoegankelijke woningen.

Goed en betaalbaar wonen: wat we al bereikt hebben

De afgelopen vier jaar zijn er bijna drieduizend woningen en negenhonderd studentenkamers bijgebouwd. Tot 2030 staan er nog eens zevenduizend woningen (waarvan 30% sociale huurwoningen) en tweeduizend studentenkamers gepland. Ook zijn er voorstellen van de Partij van de Arbeid aangenomen om te onderzoeken of een zelfbewoningsplicht of een opkoopverbod voor beleggers mogelijk zijn. Om huurders bewust te maken van hun rechten hebben we huurteams ingezet.

De PvdA wil voor alle studenten een fatsoenlijke kamer. Daarom zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe studentenwoningen gebouwd. Tegelijkertijd pakken we de huisjesmelkers aan. Leiden heeft strenge regels om de verkamering te beperken. We zorgen voor fatsoenlijke studentenhuisvesting, voorkomen we overlast in woonwijken en houden woningen beschikbaar voor gezinnen en andere woningzoekenden.

Deel dit