Goed onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind
Verkiezingsprogramma

Goed onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind

De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt.

Goed onderwijs is dé manier om een eerlijke start te maken in het leven. School moet een plek zijn waar alle kinderen gelijke kansen hebben en krijgen. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt. Daarom is lokaal onderwijsbeleid met lef belangrijk. Lokaal beleid dat verder durft te kijken dan de schoolgebouwen. De PvdA wil dat de gemeente die handschoen oppakt en vol inzet op het verbeteren van het onderwijs voor onze kinderen. Wij zijn er trots op dat Leiden een echte studentenstad is, van mbo tot universiteit, en we zorgen ervoor dat deze studenten nog beter verbonden zijn met onze stad.

Een eerlijke start voor ieder kind

Sommige leerlingen beginnen de basisschool met een achterstand in taal of ontwikkeling. Die achterstand kan grote gevolgen hebben voor het latere leven van deze kinderen. We moeten daarom steviger inzetten op ontwikkeling van kinderen in de periode vóór de basisschool. De (voorschoolse) kinderopvang en peuterspeelzalen spelen daarbij een cruciale rol.

Onze keuzes:

Onderwijsachterstanden pakken we aan

We zetten in op een stevig gemeentelijk beleid om onderwijsachterstanden aan te pakken. We stimuleren dat alle kinderen op een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van de voorschoolse opvang. Zodat alle leerlingen met een gelijke start aan de basisschool kunnen beginnen.

Alle peuters naar de peuterspeelzaal

Alle kinderen tussen de twee en vier jaar moeten de mogelijkheid krijgen om voor ten minste twaalf uur per week naar een peuterspeelzaal te gaan. Kinderen kunnen zich daar ontwikkelen en hun sociale en taalvaardigheden oefenen.

Betere verbinding peuterschool en basisschool

We laten de peuterschool en de basisschool beter op elkaar aansluiten door ze dichter bij elkaar te zetten in integrale kindcentra. Er kan dan meer aandacht worden gegeven aan kinderen die dit nodig hebben. Bovendien is de jeugdhulpverlening dichterbij.

De basisschool als onmisbare basis

De basisschool is de plek waar kinderen zichzelf verder ontwikkelen. Ze ontdekken hier bovendien wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Een goede school is de onmisbare basis voor de toekomst.

Onze keuzes:

Aanpakken lerarentekort

Het lerarentekort is een steeds groter probleem in het onderwijs. Wij willen het zij-instroomtraject voor het Leidse onderwijs zo laagdrempelig mogelijk maken, door goede voorlichting, een bijdrage aan de onderwijskosten en samenwerking met scholen. Ook willen we het Leidse onderwijs aantrekkelijker maken voor docenten, door voorzieningen te bieden, zoals een lerarenbeurs voor het volgen van cursussen en opleidingen.

Extra investeren waar het meest nodig is

We investeren extra op de plekken waar dit het meest nodig is: op scholen waar het lerarentekort het grootst is. Leerkrachten die werken op scholen met veel kinderen met een ondersteuningsbehoefte krijgen een bonus of budget om extra onderwijsassistenten aan te nemen.

Betaalbare ouderbijdrage

De ouderbijdrage is altijd vrijwillig en mag nooit een belemmering zijn voor kinderen om naar een bepaalde school te gaan. Een handvol scholen in Leiden vraagt zeer hoge bijdragen van ouders. Wij willen dat ze hiermee stoppen, omdat het ongelijkheid in de hand werkt en de scholen minder toegankelijk maakt.

Ieder kind naar de school van haar of zijn voorkeur

Ieder kind moet dezelfde kans krijgen om naar de school van zijn of haar voorkeur te gaan. Ouders worden daarom tijdig op de hoogte gesteld van de mogelijkheden voor basisonderwijs en de bijbehorende inschrijftermijnen. Ouders die dat willen, worden ondersteund bij het maken van een keuze voor een basisschool.

Automatisch aanpassen eindadvies

Om de kansengelijkheid te vergroten, willen wij dat het eindadvies op de basisschool automatisch omhoog wordt bijgesteld als een leerling hoger scoort op de eindtoets dan het schooladvies oorspronkelijk was.

Laagdrempelige huiswerkbegeleiding

Naast het aanleren van basisvaardigheden, moeten er ondersteunende middelen beschikbaar komen voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, zoals laagdrempelige huiswerkbegeleiding, een computer, gratis museumbezoek en meer mogelijkheden voor talentontwikkeling.

Intensief taalonderwijs voor kinderen die het nodig hebben

Voor leerlingen die het Nederlands nog niet volledig machtig zijn, is er op een van onze scholen een Topklas ingesteld, waarin zij intensief taalonderwijs volgen voordat ze naar de middelbare school gaan. We willen dit initiatief ook op andere scholen introduceren, zodat meer leerlingen kunnen deelnemen.

De middelbare school als goede voorbereiding op de rest van je leven

De middelbare school is de plek waar talenten kunnen worden ontdekt en ontwikkeld op ieders eigen niveau en tempo. Ook is het de plek waar kinderen zichzelf verder leren kennen en voorbereiden op een eventuele vervolgopleiding of baan.

Onze keuzes:

Brede brugklassen

Brede brugklassen dragen bij aan kansengelijkheid. Door in een brede brugklas te starten hebben leerlingen langer de tijd, om te laten zien wat zij in hun mars hebben. Wij willen in Leiden samen met de middelbare scholen inzetten op brede brugklassen.

Meer middelbare scholen met meerdere opleidingsniveaus

Als er meerdere opleidingsniveaus binnen één school worden aangeboden, is het voor leerlingen makkelijker om door te stromen naar een hoger opleidingsniveau. Daarom willen we middelbare scholen helpen om te verbreden naar meerdere opleidingsniveaus.

Breder aanbod van vmbo-opleidingen

We willen in de regio Leiden een breder aanbod van opleidingen bij het vmbo.

Nieuwe aanpak voortijdig schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaten wordt vaak veroorzaakt door onderliggende problematiek. Wij willen dat de Leidse leerplichtambtenaren minder focus leggen op handhaving en meer op de ondersteuning van leerlingen en gezinnen.

Meer erkenning en waardering voor het mbo

We blijven ons inzetten voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Voor de verdere ontwikkeling van Leiden als kennisstad zijn niet alleen de universiteit en hogeschool van belang. Juist ook de praktisch opgeleide Leidenaren in de stad hebben daarin een cruciale plek.

Onze keuzes:

Ervaringsdeskundige helpen schooluitval voorkomen

De schooluitval in het mbo in Leiden is hoger dan in veel andere regio’s: dat pakken we aan. Omdat jongeren zonder startkwalificatie vaker werkloos raken dan jongeren mét een startkwalificatie, willen we ze beter begeleiden. Bijvoorbeeld als ze een negatief bindend studieadvies hebben gekregen. Soms is het makkelijker om problemen met leeftijdsgenoten te bespreken. We gaan daarom door met de inzet van ervaringsdeskundigen: jongeren kunnen andere jongeren een luisterend oor bieden en tips geven.

Intensiveren stagepact

We intensiveren het stagepact071 waardoor er meer stageplekken (voor onder andere mbo’ers) beschikbaar komen. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar het creëren van meer stageplaatsen voor mbo-studenten bij de gemeente en bij bedrijven waar de gemeente mee samenwerkt. Ook komen er traineeships voor mbo’ers bij de gemeentelijke organisatie.

Goede schoolgebouwen en studieplekken

Voor goed onderwijs heb je goede schoolgebouwen nodig. Daarom willen wij dat alle schoolgebouwen van het mbo aantrekkelijk zijn en een stimulerende leeromgeving te creëren. Ook willen we voor meer studieplekken zorgen in de stad voor mbo’ers.

Laaggeletterdheid pakken we aan

Een op de tien Leidenaren heeft moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid komt voor bij alle leeftijdsgroepen en lagen van de samenleving. We weten dat mensen die moeite hebben met deze basisvaardigheden meer moeite hebben werk te vinden, vaker problemen krijgen met hun gezondheid en zich minder verbonden voelen met de maatschappij. Wij willen dat dat iedereen mee kan doen in onze stad. Daarom pakken we laaggeletterdheid aan.

Onze keuzes:

Meer bewustwording

Het aanpakken van laaggeletterdheid begint bij bewustwording. We leren professionals alert te zijn op laaggeletterdheid door signalen te herkennen en de communicatie aan te passen.

Grotere rol basisscholen

Basisscholen krijgen meer ruimte en middelen om laaggeletterdheid tegen te gaan. Dat hoeft niet alleen via lessen, maar kan ook spelenderwijs.

Duidelijke taal vanuit de gemeente

De gemeente heeft zelf ook een rol in het tegengaan van laaggeletterdheid. We willen dat de gemeente proactief, laagdrempelig en op een duidelijke en begrijpelijke manier communiceert. We gebruiken begrijpelijke taal, symbolen en tekeningen in de communicatie. Ook moet een toegankelijke informatiebalie komen, waar uitleg gegeven wordt over brieven en verbeteren we de online-informatie.

Bibliotheek is effectief wapen

De bibliotheek is een effectief wapen om laaggeletterdheid te bestrijden. Het is een plek waar mensen op een laagdrempelige manier hulp kunnen krijgen. De gemeente moet de bibliotheek hierbij ondersteunen, net als de (vrijwilligers)organisaties die zich inzetten voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Rol werkgevers vergroten

We stimuleren werkgevers om aandacht te besteden aan laaggeletterdheid, door het onderwerp bespreekbaar te maken en ondersteuning te bieden in de vorm van praktische tips. Als werkgever geeft de gemeente het goede voorbeeld door eigen medewerkers die laaggeletterd zijn te helpen met taalscholing.

Goed onderwijs en gelijke kansen: wat we al hebben bereikt

De PvdA heeft samen met GroenLinks een tienpuntenplan gelanceerd om de kansengelijkheid in het onderwijs te verbeteren. Voorbeelden uit het plan zijn meer kinderen gebruik te laten maken van voor- en vroegschoolse educatie, ouders vroeger voor te lichten over de basisschoolkeuze en ontmoetingen tussen klassen te stimuleren. We hebben ook gezorgd voor huiswerkkamers in de buurthuizen, waar kinderen gratis huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.

We hebben de afgelopen jaren met succes aangedrongen op nieuwe huisvesting voor basisscholen Leimundo en De Ley en middelbare scholen Leystede en het Leonardo College. De komende tien jaar trekken we meer dan honderd miljoen euro uit voor de renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen.

Om het verschil in stagevergoeding gelijk te maken met hbo en wo, krijgen mbo-stagiairs werkzaam bij de gemeente Leiden sinds het schooljaar 2020 dezelfde stagevergoeding. Met deze nieuwe stageregeling krijgen alle stagiairs 400 euro en daarbij maakt het niet uit welke opleiding iemand doet.

Deel dit