Programma in het kort
Verkiezingsprogramma

Programma in het kort

Lees hier de verkorte versie van ons programma. We bouwen aan een stad waar iedere Leidenaar zich thuis voelt. Waar huizen zijn om in te wonen en niet om grof geld mee te verdienen. Waar we mensen helpen met het vinden van een baan en investeren in een eerlijke start voor ieder kind.

Goed en betaalbaar wonen

Het wordt steeds moeilijker om in Leiden een betaalbaar huis te vinden. Mensen betalen hoge huren, staan lang op de wachtlijst of moeten enorm overbieden. Daarom gaan we veel betaalbare huizen bijbouwen. Ook zorgen we voor meer sociale huurwoningen in de stad. En we voorkomen dat beleggers huizen opkopen om er veel geld mee te verdienen.

Onze keuzes:

Meer betaalbare woningen

De komende jaren bouwen we meer dan 10.000 huizen en studentenkamers. We zorgen ook dat het voor ouderen, die kleiner willen gaan wonen, makkelijker wordt om een passende woning te vinden.

Meer sociale huurwoningen

Leidenaren moeten nu meer dan 7 jaar wachten op een sociale huurwoning. Dat is veel te lang. Daarom zorgen we dat 40% van alle nieuwe woningen een sociale huurwoning is. We spreken af dat woningbouwverenigingen hun woningen goed onderhouden en goed isoleren. Ook helpen we mensen die uit de daklozenopvang of een zorginstelling komen met het vinden van een huis.

Strijd tegen huisjesmelkers

Beleggers en huisjesmelkers pakken we aan. Huizen zijn niet bedoeld zijn om geld aan te verdienen. Als je straks een huis koopt, moet je er ook zelf in gaan wonen. Zo zorgen we dat starters een betaalbaar dak boven hun hoofd hebben en beschermen we studenten tegen onbetrouwbare verhuurders. Huurders in de problemen helpen we met het gemeentelijk huurteam.

Thuis in jouw buurt

Iedereen verdient een plek waar je je thuis en veilig voelt. We zorgen dat wijkagenten goed te bereiken zijn en dat iedereen veilig over straat kan. We helpen jongeren met problemen, zodat ze niet in de criminaliteit belanden. We willen dat er in elke wijk voldoende voorzieningen zijn. Denk aan scholen, winkels, speeltuinen, groen, sport en cultuur.

Goed werk en een eerlijke economie

We willen dat zoveel mogelijk Leidenaren een goede baan vinden. Als dat even niet lukt, moet de gemeente helpen. We helpen mensen met het oplossen van schulden, omdat die vaak de oorzaak zijn van veel problemen. We steunen ondernemers die het moeilijk hebben door corona.

Onze keuzes:

Een fijne baan en een eerlijk loon

De gemeente moet mensen helpen die geen baan kunnen vinden. Zo kunnen we mensen helpen bij een opleiding en begeleiding geven om een kans te maken op een andere baan. We willen dat de gemeente als werkgever minimaal 14 euro per uur gaat betalen en daar ook op let bij bedrijven met wie de gemeente samenwerkt. Mensen die moeite hebben met een reguliere baan, moeten aan de slag kunnen als conciërge of beheerder van een sportpark.

We strijden tegen armoede en schulden

Teveel kinderen groeien op in armoede. Ieder kind moet kunnen sporten of muziekles krijgen. Mensen die schulden hebben, worden door de gemeente geholpen om daar uit te komen. Mensen die in de bijstand zitten, worden beter geholpen en mogen bijverdienen. De gemeente helpt Leidenaren die slecht kunnen lezen of niet met computers kunnen werken.

Trots op onze binnenstad en winkels in de wijken

We zijn blij met de winkelcentra in de wijken en maken ze nog fijner, denk bijvoorbeeld aan een betere Kopermolen of een beter Diamantplein. Ook zijn we trots op onze mooie binnenstad. Door de coronacrisis hebben veel Leidse winkeliers en ondernemers veel geld verloren. We blijven deze mensen steunen en bieden ze meer ruimte om het hoofd boven water te houden.

We houden van de Leidse kunst en cultuur

We willen dat alle Leidenaren kunnen genieten van cultuur in Leiden. Daarom zorgen we voor een cultuurpas, waarmee Leidenaren met een laag inkomen kunnen genieten van cultuur. Ook zorgen we dat kunstenaars beter betaald worden. We willen dat de bibliotheken nog meer gaan doen om te zorgen dat iedereen goed leert lezen en we zorgen voor een mooiere plek voor de bieb in het centrum en meer bibliotheken in de wijken.

Een gezond en sportief Leiden

We werken aan een stad waar kinderen gezond opgroeien, volwassenen gezond leven en ouderen zo lang mogelijk vitaal blijven. We zorgen dat iedereen kan sporten, helpen sportverenigingen en verbeteren de buurthuizen. Ze zij het sociale hart van elke buurt.

Onze keuzes:

Iedereen heeft het recht om gezond te kunnen leven

In Leiden moet het voor iedereen makkelijk en betaalbaar zijn om gezond te leven. We willen dat geen kind zonder ontbijt naar school gaat, er komt gratis groente en fruit op scholen en we willen meer watertappunten. We maken de omgeving van scholen rookvrij en stimuleren kinderen om meer te bewegen. Ook bestrijden we eenzaamheid onder jong en oud.

Liefdevolle zorg en ondersteuning

Leiden is en blijft een sociale stad. We blijven daarom ook de komende jaren mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug geven, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan. Elke wijk heeft een sociaal wijkteam waar mensen terecht kunnen als ze zorg of ondersteuning nodig hebben. We voorkomen dat zorginstellingen grote winsten maken met het geld van de gemeente.

Goede jeugdhulp is bereikbaar voor alle kinderen

We willen dat kinderen goed geholpen worden als zij zorg nodig hebben. Soms moet zij nu te lang wachten op goede zorg. We helpen jongeren die het moeilijk hebben daarom zo snel mogelijk, met hulp en begeleiding naar school of werk.

Vitaal oud worden in Leiden

Een steeds groter deel van de Leidenaren is ouder dan 65 jaar. Daarom moeten er meer plekken komen waar ouderen bij elkaar wonen en zorg kunnen krijgen. De huisarts, apotheek, supermarkt en openbaar vervoer moeten dichtbij zijn. Ook breiden we het aantal buurtontmoetingsplekken in de wijken uit. Zo bestrijden we meteen de eenzaamheid onder ouderen.

Iedereen kan sporten

We maken het makkelijker voor kinderen om sporten uit te proberen en we zorgen dat Leidenaren met een laag inkomen gratis kunnen sporten. Ook voor ouderen en mensen met een beperking moet er meer sport komen. We zorgen voor meer sportplekken in de wijken en zorgen dat alle sportvelden goed gebruikt worden. Als er veel meer mensen in Leiden komen wonen, moeten er ook meer ruimte voor sport komen.

Goed onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind

Goed onderwijs is dé manier om een eerlijke start te maken in het leven. School moet een plek zijn waar alle kinderen gelijke kansen hebben. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt.

Onze keuzes:

Een eerlijke start voor ieder kind

Alle kinderen tussen de twee en vier jaar moeten de mogelijkheid krijgen om voor ten minste twaalf uur per week naar een peuterspeelzaal te gaan. Kinderen kunnen zich daar ontwikkelen en hun sociale en taalvaardigheden oefenen. Hiermee voorkomen we dat ze achterstanden oplopen nog voor ze naar de basisschool gaan.

De basisschool als onmisbare basis

Er zijn te weinig meesters en juffen. Daarom willen we het makkelijker maken voor docenten om in Leiden te komen werken en zorgen we dat mensen sneller docent kunnen worden. Het wordt makkelijker om huiswerkbegeleiding te krijgen en we helpen kinderen die de taal nog niet goed spreken of die thuis minder geholpen kunnen worden.

Meer erkenning en waardering voor het mbo

Jongeren met een praktische opleiding zijn heel hard nodig in onze stad. Daarom moeten we zorgen dat hun lessen goed aansluiten bij de banen die er zijn. We ondersteunen leerlingen die dreigen uit te vallen van school. We willen dat er meer studieplekken en stageplaatsen komen voor mbo’ers.

Laaggeletterdheid pakken we aan

Een op de tien Leidenaren heeft moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Wij willen dat dat iedereen mee kan doen in onze stad. Daarom pakken we laaggeletterdheid aan. We willen dat de gemeente op een duidelijke en begrijpelijke manier communiceert. Ook moet een toegankelijke informatiebalie komen, waar uitleg gegeven wordt over brieven en verbeteren we de website.

Een duurzaam en bereikbaar Leiden

Leiden wordt steeds mooier en groener. Maar er moet nog veel gebeuren om onze stad duurzamer te maken. De PvdA helpt mensen die de stijgende energierekening niet kunnen betalen of die geen geld hebben om hun woning te verduurzamen. Daarnaast bieden we meer ruimte aan fietsers en wandelaars en zorgen we dat auto’s sneller de stad in en uit kunnen.

Onze keuzes:

Betere woningen en een lagere energierekening

Woningen die slecht geïsoleerd zijn en waar mensen steeds hogere energierekeningen krijgen, gaan we als eerste energiezuinig maken. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar betekent ook dat mensen in gezondere huizen wonen en een lagere energierekening krijgen. De gebouwen van de gemeente zelf moeten de komende tien jaar duurzamer worden, bijvoorbeeld door ze goed te isoleren en meer zonnepanelen op de daken neer te leggen.

Een groen en schoon Leiden

We vinden dat er meer bomen, struiken en bloemen moeten worden geplant in Leiden. In de hele stad zorgen we voor meer groen en we zorgen dat parken goed worden onderhouden en schoon blijven. Hierbij letten we goed op de verschillende soorten planten en dieren die hier leven.

Een veilig en bereikbaar Leiden

In de binnenstad van Leiden vinden we het belangrijk dat fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer meer plek krijgen dan de auto. Fietsers moeten veiliger rond kunnen rijden en belangrijke plekken in de stad moeten goed bereikbaar zijn met trein en bus. De wegen rondom Leiden moeten beter doorrijden voor auto’s, zodat er minder uitlaatgassen blijven hangen.

Leiden is een stad voor iedereen

Niemand is hetzelfde en iedereen mag er zijn. Alle inwoners van Leiden moeten gelijkwaardig behandeld worden en gelijke kansen krijgen. Wie je ook bent, van wie je ook houdt of wat je ook gelooft. Leiden is een stad voor iedereen.

Onze keuzes:

De stad waar iedereen zich veilig voelt

In Leiden moet je je veilig kunnen voelen, ongeacht je seksuele geaardheid of geslacht. We zorgen voor een makkelijk meldpunt voor ongewenst gedrag. Daar kun je terecht bij (seksuele) intimidatie en andere onprettige ervaringen. Ook zorgen we dat Leidenaren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond geholpen worden en zich hier thuis voelen.

De stad waar iedereen kan meedoen

We investeren in gemengde wijken met woningen voor diverse groepen en buurthuizen waar bewoners elkaar ontmoeten. We zijn heel blij dat Leidenaren actief meehelpen om de stad nog mooier te maken en we luisteren dus goed naar de ideeën van bewoners. We zorgen ook dat vrouwen in onze stad zoveel mogelijk kunnen meedoen en evenveel verdienen als mannen. De gemeente houdt rekening met mensen die nog geen Nederlands spreken.

Geen ruimte voor racisme en discriminatie

In Leiden was er lang te weinig aandacht voor racisme en discriminatie. We gaan daarom in gesprek met Leidenaren om te zien waar discriminatie speelt. We bestrijden discriminatie in het uitgangsleven, bij werkgevers en huurbazen. De afschaffing van de slavernij (Keti Koti) vieren we op 1 juli voortaan ook in Leiden. In onze straatnamen komt de diversiteit van de stad terug.

Een toegankelijke stad

Voorzieningen in Leiden moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Bij de inrichting van straten, bij bouwprojecten en bij de website van de gemeente, wordt er op gelet dat iedereen er gebruik van kan maken. Blindengeleide paden zijn vrij van obstakels, bussen en het station worden rolstoeltoegankelijk en er komt een voor iedereen toegankelijke fietsenstalling. Informatie vanuit de gemeente moet ook toegankelijk zijn voor slechtzienden.

Deel dit