PvdA komt met actieplan beter bereiken Leidenaren met geldzorgen

Door Esmee van Meer op 9 november 2022

Door de stijgende (energie)prijzen wordt het voor veel Leidenaren steeds moeilijker om rond te komen. Als PvdA hoorden we de laatste tijd steeds meer mensen die zich zorgen maken over de stijgende prijzen op alle vlakken. Soms zijn dit zelfs schrijnende verhalen van mensen die met honger hun werkdag doorbrengen. Voor mensen die niet rondkomen, is gelukkig veel hulp beschikbaar via allerlei regelingen, maar helaas blijkt dat veel mensen deze regelingen nog niet weten te vinden. De PvdA komt daarom met een actieplan om hier iets aan te doen.

De landelijke overheid moet zich harder inzetten om meer basiszekerheid te bieden, maar als gemeente kunnen we ook bijdragen met armoedebeleid. Gelukkig gebeurt dit ook al op veel manieren: zo heeft het college al de inkomensgrens bij de individuele bijzondere bijstand voor energiekosten verruimd naar 150% van het sociaal minimum, is er een programma ‘Eerste Hulp bij Geldzorgen’ dat mensen zo vroeg mogelijk benadert bij betalingsachterstanden om schulden zoveel mogelijk te voorkomen en kunnen meer jongeren aanspraak maken op het Jeugdfonds Sport & Cultuur (de inkomensgrens wordt verruimd naar 140% van het sociaal minimum). Bovendien onderzoekt de gemeente op dit moment de mogelijkheden om schulden te kunnen overnemen van mensen; zo hoeven zij niet langer stress en oplopende schulden te ervaren van tientallen verschillende schuldeisers.

Als PvdA zijn we al trots op de acties die het college neemt om te laten zien dat Leiden een sociale stad is, juist in deze onzekere tijden, maar maken ons wel zorgen over de grote groep mensen die de gemeente nu nog niet bereikt. In gesprekken met vrijwilligersorganisaties, maar ook met Leidenaren zelf, merken we dat veel mensen nog niet goed weten welke hulp beschikbaar is, terwijl deze hulp juist in deze tijd zo belangrijk is. Ook de Adviesraad Sociaal Domein Leiden kwam met een ongevraagd advies waarin zij dit aangeven. Bij de begrotingsbehandeling van 10 november komen we daarom als PvdA met een actieplan om Leidenaren met geldzorgen beter te bereiken, waarin we onder andere het volgende voorstellen:

  • Duidelijker weergeven van hulp bij geldzorgen op de website – een inwoner van Leiden die de website van de gemeente opent, ziet namelijk wel hoe het afval wordt opgehaald en hoe het zit met parkeren, maar niet waar diegene terecht kan met geldzorgen. Een eenvoudige knop als “ik heb geldzorgen” zou daarvoor al kunnen helpen;
  • Blijven rapporteren over het armoedebeleid en het bereiken van doelgroepen: dit najaar wordt nieuw beleid aangekondigd voor armoedebestrijding: wij vragen het college hier vaker over te rapporteren, zodat we als gemeenteraad vinger aan de pols kunnen houden of dit beleid daadwerkelijk goed werkt;
  • Een oproep om rekening te houden met mensen die behoefte hebben aan persoonlijk (menselijk) contact bij hun geldzorgen – in het communicatieplan armoede zou het college hier aandacht aan kunnen besteden. Van veel mensen horen we namelijk terug dat ze er moeite mee hebben hun weg te vinden op een website of telefonisch: soms kan het helpen om dan gewoon iemand hierover te kunnen spreken, zonder dat je gelijk uitkomt op een website;
  • Tot slot vragen we het college te onderzoeken of het mogelijk is een brief te sturen naar alle Leidenaren, waarin in eenvoudige taal (en in meerdere talen) wordt weergegeven welke regelingen en hulp nu beschikbaar zijn.

Voor al deze punten is aangegeven hoe belangrijk we de samenwerking met vrijwilligersorganisaties vinden: helaas blijkt nog vaak dat sommige Leidenaren de stap naar de gemeente groot vinden, maar kloppen zij bijvoorbeeld wel aan bij vrijwilligersorganisaties. We vragen het college daarom ook expliciet samen met hen op te trekken.

Het thema armoede en schulden is voor de PvdA ontzettend belangrijk. Juist deze winter, in onzekere tijden, moeten we als gemeente laten zien dat we naast onze inwoners staan. Naast dit actieplan, stelt de PvdA daarom een Rondetafelgesprek armoede en schulden te organiseren, waarin we vragen het thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten: wetenschappelijk, vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen en die van vrijwilligersorganisaties. Op deze manier kunnen we ook als gemeenteraad samen nadenken over verdere oplossingen en aanpakken om (op tijd) in te kunnen grijpen bij financiële problemen van Leidenaren.

Esmee van Meer

Esmee van Meer

Mijn naam is Esmee van Meer. Ik ben geboren in de Flevopolder en woon sinds 2014 in Leiden. In mijn ogen verdient iedereen een goede basis en mogen de opleiding van je ouders, de buurt waar je bent geboren of wie je bent niet bepalen hoe groot je kansen zijn om je plek te vinden

Meer over Esmee van Meer