Omgevingswet: de volgende grootschalige decentralisatie?

door Elwin Wolters op 29 augustus 2016

Vanaf 1 januari 2019 vindt een grootscheepse wijziging in de ruimtelijke ordening plaats. Op dat moment wordt, naar alle waarschijnlijkheid, de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet gaat 26 wetten, zoals op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, bundelen en verschillende regelingen samenvoegen. Dit met het idee de regelgeving in de ruimtelijk ordening eenvoudiger en duidelijker te maken. Er wordt al gesproken dat dit de vierde decentralisatie, na de jeugdzorg, WMO en Participatiewet, is. De gemeente neemt immers taken over van de landelijke en provinciale overheden.

lees verder »

Schriftelijke vragen: Bestrijding illegale reclameborden

door Gijs Holla op 23 augustus 2016

De Partij van de Arbeid zet zich al enkele jaren in om de kwaliteit van de Leidse openbare ruimte te verbeteren door kritisch te kijken naar het aantal borden in de openbare ruimte. Daarbij is ons uitgangspunt dat alle overbodige en illegale verkeers- of reclameborden uiteindelijk van straat verdwijnen.

lees verder »

Samen werken aan de hele stad!

door Gijs Holla op 8 juli 2016

Afgelopen avond was de laatste vergadering van het politieke jaar. Er werd terug geblikt op de begroting van 2015 en vooruitgekeken naar de plannen voor de komende jaren. Het centrale thema van het PvdA-verhaal was dat de politiek er moet zijn voor de hele stad. “Juist door de balans terug te brengen tussen wijk en binnenstad, tussen vakmanschap en kennisstad en tussen wijkeconomie en kenniseconomie, werken we samen met de hele stad aan de toekomst van Leiden.”

lees verder »

PvdA presenteert Minimabrochure

door Anna van den Boogaard op 1 juli 2016

In Leiden maken nog onvoldoende mensen gebruik van de regelingen uit het minimabeleid. Daarom lanceerde de PvdA tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad een brochure over het minimabeleid. De fractie van de PvdA zal deze brochure de komende periode in de stad verspreiden om zo meer Leidenaren te informeren.

lees verder »

De laatste loodjes

door Marleen Damen op 20 juni 2016

Nog drie weken te gaan en dan breekt het reces aan. Maar voor die tijd hebben we met de collega’s in college en raad nog van alles te besluiten. Vooral over de financiën van de stad.

lees verder »

PvdA komt met motie voor renovatie van Oude Kooi

door Helma Baart op 17 juni 2016

Samen met D66, SP, GroenLinks en het CDA komt de PvdA met een motie Vreemd aan de Orde van de Dag om in gesprek te gaan met de Sleutels om de centrale blokken te renoveren in plaats van te slopen. Belangrijke argumenten voor renovatie zijn de belangrijke culturele waarde van deze woningen en de eerder gemaakte afspraken.

lees verder »

Leiden krijgt een Sportstimuleringsfonds

door Martijn Otten op 10 juni 2016

xVerheugend nieuws bij de presentatie van de Kaderbrief vandaag! In februari had ik samen met mijn collega’s Aad van der Luit (D66) en Yvonne van Delft (GroenLinks) een Leidse Sportvisie geschreven en een motie ingediend om een half miljoen vrij te maken voor een sportstimuleringsfonds. Vandaag werd bekend dat er €500.000 wordt uitgetrokken voor dit sportstimuleringsfonds en dat dit dit jaar al kan worden ingezet. Een heel mooi succes en een beloning voor de goede ontwikkeling van de Leidse sport.

lees verder »

€ 750.000 voor investeringen in besparingsmaatregelen huurders

door Abdelhaq Jermoumi op 9 juni 2016

In 2015 heeft de raad onze motie VOD ‘Investeren in thuis II’ aangenomen. Bij het vaststellen van de Verordening Duurzaamheidslening stelde het college voor deze motie af te doen, waar wij en een meerderheid van de commissie het niet mee eens waren. Ons voorstel was om een bedrag van € 750.000 te investeren in besparingsmaatregelen die ten goede zouden komen aan de huursector, zoals het plaatsen van CV ketels in huurhuizen. Dit zagen wij niet terugkomen in de afdoening van de motie. Dit wilden wij anders zien. Afspraak was dat ik als indiener van de motie en wethouder de Wit over de verwachtingen en de mogelijkheden zouden gaan overleggen.

lees verder »

ALV en Leo Lucassen over integratie

door Jelte Liemburg op 1 juni 2016

Op 15 juni zal in café Einstein een korte algemene ledenvergadering van de PvdA plaatsvinden. Tijdens deze ALV zal de fractie vertellen over hun bezigheden en zullen er tevens nieuwe bestuursleden worden gekozen.

lees verder »

Masterclass Lutz Jacobi: politiek dichtbij de mensen!

door Bestuur op 31 mei 2016

Dinsdag 18 mei was Lutz Jacobi de spreker in de vierde masterclass van de PvdA Leiden in samenwerking met JS Den Haag – Leiden, met als onderwerp De Methode Lutz. Samen met de ruim dertig jonge deelnemers probeerde Lutz haar succesvolle werkwijze in woorden uit te drukken. Wat is het dat Lutz doet of betekent, dat mensen zo aanspreekt?

lees verder »

Goede kinderopvang voor iedereen bereikbaar en betaalbaar

door Martijn Otten op 30 mei 2016

In Leiden komt nu een algemeen stelsel voor zowel VVE als kinderopvang die zo goed mogelijk is afgestemd met basisschool en wijk. Ook wordt het voor gezinnen die minder verdienen dan €80.000 goedkoper.

lees verder »

Perspectief op een (schuld)vrije toekomst

door Marleen Damen op 29 mei 2016

Elke dag aanmaningen, incasso’s en telefoontjes van schuldeisers: wie eenmaal diep in de schulden zit, komt daar erg moeilijk uit. Als PvdA’ers willen wij mensen altijd perspectief blijven geven op een schuldvrije toekomst. Wij willen gezinnen bescherming bieden tegen deurwaarders en incassobureaus die meedogenloos doorgaan met incasseren. Om weer schuldvrij te worden hebben mensen rust en perspectief nodig.

lees verder »

PvdA Leiden zoekt…! Nieuwe bestuursleden

door Bestuur op 26 mei 2016

Wij zijn opzoek naar een enthousiast nieuw bestuursleden. Je hebt affiniteit met het gedachtegoed van de PvdA en je bent ook lid. Je hebt zin om op een frisse manier de partij in de schijnwerpers te zetten. Je houdt ervan dingen aan te pakken, en bent enthousiast en gemotiveerd. Je kunt opereren in een politieke werkomgeving, weet meerdere partijen te betrekken bij een plan en kan doorpakken wanneer het erop aan komt. Je hebt de komende twee jaar 4 tot 8 uur per week beschikbaar. Een keer in de twee weken is een bestuursvergadering, daarnaast ben je zelfstandig of in werkgroepen nog een paar uur per week bezig. Er is veel vrijheid om zelf activiteiten op te pakken. Initiatief en nieuwe ideeën worden gewaardeerd!

lees verder »

Brief aan COA over plotselinge overplaatsing

door Gijs Holla op 26 mei 2016

Naar aanleiding van het bericht dat 250 mensen plotseling worden overgeplaatst naar reguliere AZC’s hebben een aantal partijen besloten onderstaande brief naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te sturen.

lees verder »

Nieuwe subsidie verordening Groene daken 2016-2017

door Abdelhaq Jermoumi op 20 mei 2016

Vanuit de Duurzaamheidsagenda is het subsidiëren van Groene Daken één van de gekozen maatregelen om te werken aan biodiversiteit, meer groen en ook uiteindelijk energiebesparing. Groene daken zorgen ook voor minder wateroverlast. Voor ons als PvdA is het meters maken in de aanleg van groene daken het belangrijkste uitgangspunt. Dit raadsvoorstel past naar onze mening erg goed in het voornemen om inwoners en instellingen te laten participeren in het verbeteren van hun eigen leefomgeving. Tijdens de raadsvergadering van 19 mei hebben wij ingestemd met de nieuwe subsidie verordening Groene Daken 2016-2017.

lees verder »